Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowy konkurs pod hasłem „Wolność Formy“ ma charakter otwarty - jest skierowany zarówno do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych, z zastrzeżeniem spełniania przez nich wymagań dotyczących posiadania praw autorskich do zgłaszanej pracy / prac.
 2. Konkurs jest skierowany do twórców krótkich form wizualnych – profesjonalistów i nieprofesjonalistów [z zastrzeżeniem kryteriów w kat. Forma Reklamowa skierowanej wyłącznie do twórców komercyjnych], przy czym za profesjonalistę uznaje się osobę / podmiot / firmę zawodowo zajmującą się tworzeniem form wizualnych. Zgłaszający się profesjonaliści powinni legitymować się znaczącym dorobkiem na polu danej dziedziny konkursowej.
 3. Konkurs jest organizowany w ramach Interference Festival – 2. Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej przez Fundację Interference z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1/224 – głównego organizatora festiwalu, zwanego dalej Organizatorem.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich 18+.
 5. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa złożona z organizatorów festiwalu pod przewodnictwem Dyrektora Artystycznego festiwalu oraz 6-osobowego Jury na czele z Przewodniczącym, które wyłania nominacje oraz zwycięzców konkursu.
 6. Nagrody w konkursie mają charakter finansowy lub/i rzeczowy.

§ 2. CEL KONKURSU .

 1. Głównym celem niniejszego konkursu jest wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie krótkich form wizualnych – szczegółowo zdefiniowanych w § 7.
 2. Kolejnym celem jest pozyskanie jak najszerszego spektrum prac wizualnych do prezentacji w ramach festiwalu - w sekcji zarówno konkursowej, jak i pozakonkursowej.
 3. Konkurs ma również ułatwić prezentację i promocję dokonań młodych twórców.

§ 3. STRUKTURA KONKURSU .

Organizator wprowadza następującą strukturę konkursu:

 

KONKURS GŁÓWNY

Grand Prix zostaną przyznane w 4 głównych kategoriach dla twórców następujących form:

1. FORMA FOUND FOOTAGE [do 5 min]

2. WIDEOKLIP [do 10 min]

3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min]

4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 8 min]

 

POZOSTAŁE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA:

Organizator wprowadza następujące nagrody dodatkowe, poza konkursem głównym:

1. Nagroda specjalna: innowacje w zakresie wizualności

2. Nagroda publiczności - Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

3. Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną

4. Nagroda dla młodego, wyróżniającego się twórcy [18-28 lat]

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień.

 

§ 4. NAGRODY .

 1. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

  Grand Prix / 500 EURO brutto fundowane przez Miasto Gdańsk.
  - Forma Found Footage
  - Wideoklip
  - Kreatywna Forma Reklamowa
  - Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna

  Nagrody dodatkowe – rzeczowe:
  - Nagroda specjalna: innowacje w zakresie wizualności
  - Nagroda publiczności - Nagroda Marszałka Województwa Pomorskigo
  - Nagroda dla młodego wyróżniającego się twórcy [18-28 lat]

  Nagrody honorowe:
  - Nagroda specjalna za całokształt twórczości za wyjątkową wrażliwość estetyczną
   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień finansowych lub/i rzeczowych w uzasadnionych przypadkach na wniosek Jury.

§ 5. HARMONOGRAM KONKURSU .

 1. Organizator wprowadza następujący harmonogram konkursu:
  - 14 czerwca – oficjalne ogłoszenie konkursu na www.interferencefestival.com
  - do 14 sierpnia – przyjmowanie zgłoszeń [do godz. 24.00]
  - 07 września – oficjalne ogłoszenie nominacji przez Jury i Organizatora
  - 02-03 października – pokazy konkursowe w ramach Festiwalu / obrady Jury
  - 03 października – ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród podczas Gali
 2. Zgłoszenia prac przyjmujemy do dnia 14 sierpnia 2015 roku wyłącznie za pośrednictwem serwera konkursowego: www.contest.interferencefestival.com

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie i odręczne podpisanie formularza (z zeskanowanym podpisem,) w tym zaakceptowanie Regulaminu Konkursu, który zawiera szczegółowe warunki konkursu.
   
 3. Nominacje do konkursu zostaną ogłoszone w dniu 07 września 2015 na stronie www.interfrencefestival.com Dodatkowo nominowani autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali wręczenia nagród oraz na stronie www festiwalu w dniu 3 października 2015 roku.
 5. Nagrody konkursowe zostaną wypłacone przelewem w przeciągu 30 dni roboczych po potrąceniu obowiązujących podatków.

§ 6. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE .

 1. Uczestnikami konkursu będą wyłącznie osoby i podmioty, które dokonają zgłoszenia w terminie określonym w § 5 p. 1 niniejszego Regulaminu i których zgłoszenia będą odpowiadały wymogom określonym poniżej.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty wymagane przez Organizatora:
  1. czytelnie podpisany i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, który zawiera akceptację Regulaminu Konkursu oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich [preferowana forma: skan]
  2. prace wysłane w formatach wskazanych przez Organizatora w § 7 p. 1

   Prosimy o nieprzesyłanie wraz z pracami portfolia / CV / dokumentacji zrealizowanych projektów / rekomendacji.
 3. Nieprzesłanie pracy w terminie skutkuje wykluczeniem z konkursu i z pokazów. Istnieje możliwość transferu pracy we wskazanych przez Organizatora formatach w § 9 p. 1 na serwer Interference www.contest.interferencefestival.com.
 4. Do wysyłanych prac należy dołączyć:
  - notkę bio w języku polskim i angielskim + zdjęcie autora / autorów w formacie jpg [300/72dpi]
  - krótki opisu pracy w języku polskim i angielskim
  - 3 zdjęcia w formacie jpg ilustrujące zgłoszoną formę [1920x1080 px, 150 dpi]
 5. Każdy podmiot / osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace z zastrzeżeniem, że 1 praca zgłaszana jest do 1 wybranej kategorii. Do każdej zgłaszanej pracy należy wypełnić osobno formularz ze wskazaniem wybranej kategorii. Nie ma możliwości zgłaszania tej samej pracy w różnych kategoriach.
 6. Kwalifikacji podlegają prace z lat 2013-2015.
 7. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w języku polskim lub angielskim.
 8. Zgłoszenie i/lub wymagane do niego załączniki muszą zostać przygotowane w formie elektronicznej i przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@interferencefestival.com
 9. Zgłoszenia i prace po ich wykorzystaniu w trakcie procedury konkursowej zostaną przekazane do archiwum Organizatora konkursu. Uczestnik konkursu, zgłaszając prace, wyraża zgodę na nieodpłatną archiwizację nadesłanych prac i wykorzystywanie ich przy promocji festiwalu.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 11. Uczestnik, zgłaszając film do udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego pracy podczas Festiwalu Interference w Gdańsku oraz podczas innych prezentacji mających na celu promocję konkursu i Festiwalu.

§ 7. KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

Organizator wprowadza następujące kryteria kwalifikowania prac oraz definicje poszczególnych form:

 

1. FORMA FOUND FOOTAGE [do 5 min]

Organizator kwalifikuje w kategorii prace, które spełniają następujące kryteria:

a) Kryteria formalne:

Zgodność z definicją:

Found footage – kompilacyjna forma filmowa, polegająca na wykorzystywaniu w tworzeniu nowego dzieła fragmentów istniejących już materiałów filmowych innych autorów na zasadzie cytatu. W założeniu ma powstać oryginalny utwór o wyróżniającej się wartości wizualnej. Konieczne jest podanie wykazu materiałów źródłowych.

Format zgłoszenia: elektroniczny

Czas trwania: do 5 min

Inne: kategoria otwarta

b) Kryteria merytoryczne:

- kreatywność w podejściu do tworzenia formy,

- autorski charakter wypowiedzi artystycznej,

- tworzenie nowych sensów w oparciu o istniejące materiały wizualne.

 

2. WIDEOKLIP [do 10 min]

Organizator kwalifikuje w kategorii prace, które spełniają następujące kryteria:

a) Kryteria formalne:

Zgodność z definicją:

Wideoklip – autorska forma filmowa towarzysząca utworowi muzycznemu i nawiązująca do jego

treści, będąca twórczym i oryginalnym dialogiem pomiędzy dwoma dziedzinami sztuki (muzyką i

formą wizualną).

Format zgłoszenia: elektroniczny

Czas trwania: do 10 min

Inne: kategoria otwarta

b) Kryteria merytoryczne:

- kreatywność w podejściu do tworzenia formy,

- autorski charakter wypowiedzi artystycznej,

- wyróżniająca się wartość wizualna oparta o wysokiej jakości zdjęcia, montaż, kompozycję.

 

3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min]

Organizator kwalifikuje w kategorii prace, które spełniają następujące kryteria:

a) Kryteria formalne:

Zgodność z definicją:

Forma reklamowa - filmowa forma promocji i prezentacji danego produktu komercyjnego, skierowana do masowego odbiorcy, przekazująca informacje rynkowe na temat tego produktu.

Format zgłoszenia: elektroniczny

Czas trwania: do 5 min

Inne: tylko dla profesjonalistów

b) Kryteria merytoryczne:

- profesjonalny poziom realizacji filmu,

- autorski charakter wypowiedzi artystycznej,

- kreatywność w podejściu do tworzenia formy,

- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wizualnych,

- wyróżniająca się koncepcja.

 

4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [film / video art / animacja] [do 8 min]

Organizator kwalifikuje w kategorii prace, które spełniają następujące kryteria:

a) Kryteria formalne:

Zgodność z definicją:

Eksperymentalna krótka forma – film / video art / animacja podejmująca dowolną tematykę,

realizowaną w dowolnym stylu, przejawiająca znamiona innowacyjności i eksperymentu

artystycznego.

Format zgłoszenia: elektroniczny

Czas trwania: do 8 min

Inne: tylko dla profesjonalistów

b) Kryteria merytoryczne:

- profesjonalny poziom realizacji filmu,

- autorski charakter wypowiedzi artystycznej,

- kreatywność w podejściu do tworzenia formy,

- eksperymentalność techniczna lub/i merytoryczna,

- zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji i/lub postprodukcji.

 

§ 8. ZASADYI KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH .

 1. Zgłoszenia złożone przed i po terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie i zawartym w niniejszym Regulaminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w w/w dokumentach zostaną odrzucone.
 2. Komisja Konkursowa i Jury dokonuje oceny prac na podstawie zgłoszeń, które nie podlegały odrzuceniu.
 3. Organizator przewiduje dokonanie oceny prac konkursowych na podstawie następujących kryteriów:
  a) zastosowanie się do wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i niniejszym regulaminie,
  b) zgodność z przyjętymi kryteriami merytorycznymi poszczególnych kategorii konkursu

§ 9. FORMATY PRAC POKAZOWYCH: .

 1. Organizator akceptuje następujące formaty prac pokazowych, po zakwalifikowaniu do konkursu:

  CODEC: h264
  Rozdzielczość / resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate przynajmniej / bit rate of at least: 10,000 – 20,000 kbit/s

  CODEC: mpeg4
  Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate CBR: minimum 7000

  Format: MOV
  CODEC: h264 / Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Quality min. 80%
   
 2. Konieczna forma nazwania pracy: Kategoria_Imię_Nazwisko_PełnyTytułPracy
 3. Na Festiwalu prezentowane są filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi i polskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Polskie napisy prezentowane są w elektronicznym systemie synchronizacji napisów. Zgłaszający prace zobowiązani są udostępnić organizatorom oryginalną listę dialogową, listę angielskich napisów oraz DVD z angielskimi napisami.

§ 10. JURY .

 1. O wstępnej kwalifikacji prac decydują organizatorzy festiwalu z ramienia Fundacji Interference. Nominacje oraz nagrody są przyznawane przez 7-osobowe Jury, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego oraz przedstawiciele ogólnopolskich mediów.
 2. Skład Jury zostanie ogłoszony do dnia 15 sierpnia 2015 na www.interferencefestival.com
 3. Pracami Jury kieruje Przewodniczący.
 4. Prace Jury są niejawne.
 5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 6. Jury towarzyszy Sekretarz Jury, który jest odpowiedzialny za organizowanie i dokumentowanie prac Jury, w tym sporządzanie oficjalnych protokołów konkursowych.
 7. Jury obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb postępowania konkursowego.
 8. Posiedzenia Jury dla podjęcia wiążących decyzji wymagają obecności przynajmniej 3/4 jej składu.

§ 11. KOMISJI KONKURSOWEJ .

 1. W skład Komisji Konkursowej, która dokona pierwszej oceny i selekcji nadesłanych zgłoszeń konkursowych, wejdą organizatorzy Festiwalu Interference:
  a) Dyrektor Artystyczny [Przewodniczący]
  b) Osoba odpowiedzialna za program festiwalu
  c) Kierownik Biura Festiwalowego
 2. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach niejawnych zwoływanych w miarę potrzeb postępowania konkursowego.

§ 12. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 1. Nadesłane i zakwalifikowane do konkursu prace są w pierwszej kolejności oceniane przez Komisję Konkursową, która dokonuje wstępnej selekcji, a następnie przekazuje wyniki swojego głosowania Jury, które z wyselekcjonowanych prac wyłania oficjalnie nominowanych, a następnie z nominowanych wybiera jednego zwycięzcę w każdej kategorii.
 2. Z wstępnej selekcji oraz postępowania konkursowego sporządza się protokoły.
 3. Protokoły wraz z dokumentacją konkursową przechowywane są przez Organizatora.
 4. Każdemu członkowi Komisji / Jury przysługuje 1 głos.
 5. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów – przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali tę samą najwyższą liczbę głosów.
 6. Ostateczną listę prac zakwalifikowanych w selekcji zatwierdza Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 7. Ostateczną listę prac nominowanych oraz prac, które zdobywają nagrody zatwierdza Przewodniczący Jury.
 8. Decyzje Komisji Konkursowej / Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 13. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD DODATKOWYCH / HONOROWYCH / WYRÓŹNIEŃ

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Jury przyznaje nagrody dodatkowe / honorowe / wyróżnienia zgodnie z następującą procedurą:

 

1. Nagrody dodatkowe:

- Nagroda specjalna: zdjęcia
- Nagroda specjalna: innowacje w zakresie wizualności
- Nagroda dla młodego, wyróżniającego się twórcy [18-28 lat]

Nagrody przyznaje Jury w porozumieniu z Komisją Konkursową na podstawie zaproponowanych kandydatur wyłącznie z prac, które zakwalifikowały się do konkursu.

 

2. Nagroda publiczności - Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

Nagroda jest przyznawana przez publiczność festiwalową w głosowaniu internetowym.
Wybór zwycięzcy jest dokonywany na podstawie prac nominowanych w konkursie.
Wśród osób biorących udział w konkursie zostaną wylosowane pakiety nagród festiwalowych.

Zakres pakietów zostanie podany do wiadomości na www.interferencefestival.com

 

3. Nagrody honorowe:

Nagroda specjalna za całokształt twórczości za wyjątkową wrażliwość estetyczną.
Nagrody przyznaje Jury w porozumieniu z Komisją Konkursową na podstawie zaproponowanych kandydatur.

 

4. Wyróżnienia:

Jury ma prawo przyznać w uzasadnionych przypadkach wyróżnienia w ramach prac nominowanych w konkursie.

 

§ 14. POKAZY POZAKONKURSOWE: .

 1. Formy, które nie zakwalifikowały się do konkursu zostaną pokazane po dokonaniu selekcji w ramach sekcji OFF INTERFERENCE. Selekcji dokonuje Komisja Konkursowa.
 2. Dodatkowo w ramach sekcji zostaną przeprowadzone eliminacje do VJ Batlle. Regulamin VJ Batlle zostanie opublikowany 15 maja
 3. O wyborze prac decyduje Komisja Konkursowa. Decyzja jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

§ 15. PROMOCJA .

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 1 minuta), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po zakończeniu Festiwalu w celu promocji konkursu.

§ 16. PRAWA AUTORSKIE / LICENCJE: .

 1. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza jednocześnie, że Zgłaszający pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.
 2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

§ 17. DANE OSOBOWE .

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.
 2. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko / adres poczty elektronicznej / numer telefonu / data urodzenia.
 3. Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania pracy do konkursu, jak również w celu jej wyświetlania.

§ 18. POZOSTAŁE USTALENIA .

 

 1. Dokonanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad i warunków konkursu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Kandydaci biorący udział w konkursie będą otrzymywali bieżące informacje i zawiadomienia związane z przebiegiem konkursu na wskazany w ich zgłoszeniu adres email.
 3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: konkurs@interferencefestival.com
 4. Organizator może dokonać zmiany warunków konkursu, przerwać, odwołać lub zakończyć konkurs bez wybrania którejkolwiek ze zgłoszonych prac w każdym czasie bez podania przyczyn.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz udziału w konkursie jest sąd siedziby Organizatora konkursu.

Poniżej znajduje się formularz, który muszą państwo wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć podczas zgłaszania pracy konkursowej.